Skip to content

Tampereen Aluetaksi Oy
Information om tjänsten och användningsvillkor

(Upprättad: 15.11.2018)

1. Uppgifter om tjänsteleverantören

Namn: Tampereen Aluetaksi Oy
Adress: Sammon Valtatie 7, 33530 Tammerfors, Finland
FO-nummer: 0829622-1
Telefon: 010 4765 600
E-post: info@taksitampere.fi

2. Definitioner
  • ”Tampereen Aluetaksi Oy” – Leverantören till tjänsten och applikationen
  • ”Applikationen” – Applikationen Taksi Tampere är en appkilation som tagits fram av Tampereen Aluetaksi Oy
  • ”Tjänsten” – Taksi Tampere är en tjänst med vilken du kan beställa och betala taxitransport av Samarbetspartner till Tampereen Aluetaksi Oy i Tammerforsregionen, betala din taxiresa samt följa taxibilens färd på en karta
  • “Samarbetspartner” – Avser bolag för förmedling av taxibeställningar i Finland, något annat bolag som tillhandahåller taxitjänster via Tampereen Aluetaksi Oy:s Applikation eller någon annan partner som undertecknat ett samarbetsavtal med Tampereen Aluetaksi Oy om Tampereen Aluetaksi Oy:s Applikation
  • “Användare” – En fysisk person eller juridisk person som använder Tjänsten
3. Användningsvillkor

Genom att använda Applikationen godkänner Användaren dessa användningsvillkor och förbinder sig att följa dessa. Användaren ska läsa dessa användningsvillkor noga innan Applikationen eller Tjänsten används. Dessa användningsvillkor omfattar användningen av Applikationen och Tjänsten. Det är tillåtet att använda Applikationen och Tjänsten enbart om dessa användningsvillkor iakttas. Tampereen Aluetaksi Oy fungerar som förmedlare mellan Applikationen Användare och Samarbetspartner genom att tillhandahålla en plattform, med vilken Användare kan beställa taxi.

4. Registrering av användare

Användningen av Tjänsten förutsätter registrering i Tjänsten. Användarkonton som skapats i Applikationen är personliga. Användare skapar ett användarkonto genom att registrera Applikationen. En person under 18 år kan registreras i Applikationen men det förutsätter emellertid att förmyndaren bekantar sig med dessa användningsvillkor och godkänner användningsvillkoren i Användarens ställe. Användning av Tjänstens alla egenskaper förutsätter dessutom att kreditkortsinformation anges i Tjänsten.

Användaren ska först registrera sina uppgifter och sitt betalkort i Applikationen för att Användaren ska kunna nyttja alla egenskaper i Applikationen. I samband med registreringen ska Användaren ange sitt namn, telefonnummer, e-postadress och om denna så vill sin betalkortsinformation. Som identifikationsuppgift vid registreringen används en kombination av Användarens e-postadress och telefonnummer. Användarens betalkortsinformation lagras enbart i systemet vid Nets Denmark A/S som förmedlar mobilbetalningar. Tampereen Aluetaksi Oy har inte åtkomst till betalkortsinformationen. Tampereen Aluetaksi Oy sparar inte kortinformation i sina egna system. Registreringen i Tjänsten kostar inget för Användaren men för beställning av taxi tas ut en avgift i enlighet med prislistan.

5. Beställning

Genom att använda Tjänsten lämnar Applikationens användare en bindande beställning på taxitransport. Då en Samarbetspartner godkänt en beställning uppstår ett bindande avtal mellan Samarbetspartner och Användare. En beställning på taxitransport är bindande då den godkänts av en Samarbetspartner och Användare har inte rätt att ångra sin beställning efter detta. Användare godkänner att beställningen görs utifrån det läge som uppges och Användaren har inte rätt till ersättning om beställningen gått vidare med felaktigt läge eller om basstationen för GPS eller mobiltelefon anger ett felaktigt läge. Användaren ska kontrollera sitt eget läge i Applikationen då en beställning lämnas.

Tampereen Aluetaksi Oy ansvarar inte för att Samarbetspartner fyller sina avtalsenliga förpliktelser. Beställning av taxi kan vara begränsad i regioner där elektroniska beställningar inte kan mottagas.

Avtalet gäller fram till slutet på resan och betalningen för resan ifråga.

6. Ansvar vid användning av Tjänsten, Applikationen och användarkonto

Användare förbinder sig att i all användning av Applikationen och Tjänsten agera i enlighet med dessa användningsvillkor, övriga eventuella regler och anvisningar som gäller användningen av Applikationen och Tjänsten samt i enlighet med lag och god sed. Användare förbinder sig också att följa eventuella regler och anvisningar som visas på något annat ställe i Applikationen och tjänsten. I Applikationen får inte anges annat än korrekta och verkliga uppgifter.

Användare ansvarar för all användning av sitt användarkonto och Användare ska meddela Tampereen Aluetaksi Oy i fall att missbruk av användarkonto upptäcks. Applikationens Användare får inte använda Applikationen för kommersiella ändamål till exempel genom att debitera andra på avgifter för beställningar i Applikationen.

Mera information om Applikationen hittas på www.taksitampere.fi

7. Avgifter

Användarens betalningsskyldighet för en beställning uppstår då Samarbetspartner godkänner beställningen.

Beställningar som lämnats via Applikationen betalas Samarbetspartner på samma sätt som övriga taxiresor. Resan kan betalas kontant i bilen eller med alla vanligaste bank- och kreditkorten i Finland. Grunder för prissättningen av resor är tillgänglig i Tjänsten. Resans pris påverkas av resans längd, tid, starttid samt belastningen i Tjänsten. Resans faktiska pris bestäms enligt beloppet i taxamätaren.

Det är gratis att lämna en taxibeställning via Applikationen. Tampereen Aluetaksi Oy behåller rätten att införa avgiftsbelagda funktioner i Tjänsten senare. Tampereen Aluetaksi Oy förmedlar beställningar till Samarbetspartner som vid behov har rätt att debitera Användaren 10 euro per beställning för oanvända godkända beställningar.

För förhandsbeställningar i Applikationen kan en tilläggsavgift debiteras i enlighet med prislistan. Denna tilläggsavgift debiteras i samband med att resan betalas.

För användning av Applikationen förutsätts en mobiltelefon eller terminalenhet med datauppkoppling, vilket kan orsaka kostnader för Användaren och dessa kostnader bestäms utifrån ett avtal mellan Användaren och tillhandahållaren av datakommunikation.

8. Taxins ankomst och övriga därtill knutna frågor

Tjänsten levereras utan bindning och Tampereen Aluetaksi Oy eller Samarbetspartner garanterar inte att taxitransporten anländer vid en uppskattad tidpunkt. Beställningens leveranstid påverkas av flera faktorer såsom trafiksituation och väderförhållanden. Tidpunkten då en beställd taxitransport anländer samt alla övriga uppskattade tidpunkter i Applikationen eller tidpunkter som Samarbetspartner lämnar Användaren via är Applikationen är uppskattningar.

9. Ansvarsbegränsningar

Tampereen Aluetaksi Oy garanterar inte att Applikationen eller Tjänsten fungerar felfritt eller att Applikationen kan användas oavbrutet. Tampereen Aluetaksi Oy ansvarar inte för skada som orsakas Användare eller tredjepart till följd av avbrott, fördröjning, fel, spärrad användning, upphörande eller övriga brister i Applikationen eller dess innehåll, och inte för övriga fel och störningar i Användares utrustning eller programvara, som orsakats av användning av Applikationen.

Genom att använda Applikationen godkänner Användare att Användare inte har rätt till ersättning av något slag, om en beställning lämnats med felaktiga adressuppgifter. Missbruk av Applikationen kan leda till att användningen av Applikationen spärras och ersättningsskyldighet kan uppstå. Tampereen Aluetaksi Oy ansvarar inte för några som helst indirekta eller direkta skador eller kostnader som kan orsakas Användare då Applikationen eller Tjänsten används, inte fungerar eller missbrukas, dock med beaktande av tvingande bestämmelser i lagstiftningen.

Användaren förbinder sig att följa gällande lagstiftning och övriga bestämmelser då Applikationen och Tjänsten används.

10. Användningsrätt till Appen och dess innehåll

Användaren har inte rätt att sälja vidare eller dra ekonomisk nytta av Applikationen eller dess innehåll. Tampereen Aluetaksi Oy behåller rätten att ensam ta bort vilket innehåll som helst i Applikationen samt begränsa användningen av Applikationen av vilken orsak som helst inklusive spärra Användarens användning av Applikationen.

Eventuella identifikationsuppgifter som beviljats Användaren och övriga koder som gör det möjligt att använda Tjänsten blir kvar i Tampereen Aluetaksi Oy:s ägo. Användare har inte rätt till dessa efter att dennas användningsrätt upphört och denna får inte överlåta dem till tredjepart utan skriftligt tillstånd av Tampereen Aluetaksi Oy i förväg.

11. Immateriella rättigheter

Tampereen Aluetaksi Oy äger med ensamrätt alla immateriella rättigheter till Applikationen och dokumention gällande denna och delar av dessa. Användaren får inte immateriella rättigheter till Applikationen i dessa användningsvillkor eller vid användning av Applikationen.

Ingen part får kopiera, ändra eller skapa härledda produkter av Applikationen eller någon teknologi i anslutning till Applikationen, återmodellera, demontera, öppna krypteringen eller på annat sätt försöka få reda på källkoden till Applikationen eller därtill knutna teknologier eller delar av dessa, avlägsna tecken på upphovsrätt, varumärken eller tecken som betecknar övriga motsvarande rättigheter i Applikationen, ta bort eller dölja reklammaterial i Applikationen, eller insamla, använda, kopiera och överflytta information som erhållits i Applikationen utan skriftligt godkännande från Tampereen Aluetaksi Oy i förväg.

12. Ändringar i Appens och Tjänstens funktioner och innehåll

Tampereen Aluetaksi Oy behåller rätten att ensam besluta om användande, ändrande, borttagande eller överflyttande av vilken information som helst i Applikationen utan meddelande i förväg, om informationen kan anses lagstridig, felaktig, inexakt, opassande eller strida mot ändamålet i dessa användningsvillkor.

Tampereen Aluetaksi Oy har rätt att ta bort Applikationen eller dess delar tillfälligt ur användning på grund av service, installation, ändringsarbete, allmän ordning och säkerhet, överbelastat system eller någon annan motsvarande orsak. Dessutom behåller Tampereen Aluetaksi Oy rätten att ändra innehållet i Applikationen eller Tjänsten eller upphöra att tillhandahålla Applikationen eller Tjänsten eller delar av dessa när som helst för en bestämd tid eller permanent utan ersättning.

13. Ansvar för Appens innehåll och den utrustning som behövs

Tampereen Aluetaksi Oy ansvarar inte för innehåll som tredjepart såsom Samarbetspartner lagt till i Applikationen eller för skada som orsakats till följd av användning av innehållet.

Användaren ska själv skaffa den utrustning som behövs för att använda Applikationen samt skaffa och administrera en uppkoppling. För användningen av Applikationen ska du ha datauppkoppling i mobiltelefonen, som kan medföra kostnader för Användaren.

Användaren får använda Applikationen enbart med sina egna användarkoder och Användaren får inte använda eller försöka använda någon annans användarkoder.

Tampereen Aluetaksi Oy har rätt att radera Användaren ur Applikationen med omedelbar verkan samt inte godkänna eller återkalla alla Användarens beställningar om Användaren missbrukar Applikationen eller orsakar skada för Applikationens Användare eller Samarbetspartner. Tampereen Aluetaksi Oy har denna rättighet också om Användare lämnar en felaktig beställning eller agerar i strid med förpliktelserna i dessa användningsvillkor. Dessutom gäller denna rättighet då Tampereen Aluetaksi Oy eller Samarbetspartner på motiverad grund misstänker äktheten i en beställning och rätten att lämna en beställning. Om Applikationen eller Tjänsten missbrukas kan det medföra ersättningsskyldighet för den part som bryter mot dessa användningsvillkor eller lagstiftning.

I eventuella felsituationer som gäller Applikationen eller en beställning eller i fall av reklamation om avgift kan Användare kontakta kundservicen hos Tampereen Aluetaksi Oy. Vid reklamation som gäller resa kan Användare kontakta Samarbetspartner i enlighet med kontaktuppgifterna på kvittot.

Applikationen delas via plattformens officiella handelsplatser, och handelsplatserna tillåter installation endast på sådana enheter som stöder användning av Applikationen.

14. Behandling av personuppgifter

Tampereen Aluetaksi Oy behandlar och överlåter personuppgifter som insamlats om Användare i enlighet med dessa användningsvillkor och punkterna i datasekretessbeskrivningen.

Användare godkänner att dennas personuppgifter kan användas för utförande av Tjänsten och vid behov överlåtas till Samarbetspartner. Tampereen Aluetaksi Oy kan också överflytta personuppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen.

15. Användningsvillkorens giltighet och uppsägning

Dessa användningsvillkor och ändringar som Tampereen Aluetaksi Oy gjort i dem tillämpas på Användaren så länge denna använder Applikationen eller Tjänsten.

Användaren kan sluta använda Applikationen när som helst i administrationen för Applikationens användarkonto. Eventuella prisrabatter eller specialpris ersätts inte då användningen av Applikationen upphör.

16. Tillämplig lagstiftning och avgörande av tvister

På dessa användningsvillkor tillämpas Finlands lag och dessa användningsvillkor tolkas i enlighet med Finlands lag. Tvister som gäller användningsvillkoren avgörs i första hand genom förhandling. Om samförstånd inte nås genom förhandlingar avgörs tvister i Birkalands tingsrätt. En konsument kan dock alltid väcka talan och vara svarande vid underrätten på sin hemort. Konsumenter kan också vända sig först till konsumentrådgivningen (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) och sedan till Konsumenttvistenämnden (http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html). Konsumenterna kan utöver ovanstående använda ODR-forumets nätbaserade tjänst för avgörande av meningsskiljaktighet (https://ec.europa.eu/odr).

17. Ändringar i användningsvillkoren

Tampereen Aluetaksi Oy har rätt att göra ändringar i dessa användningsvillkor. Användaren meddelas om ändringar i användningsvillkoren i Tjänsten eller via e-post. Om Användaren inte godkänner de ändrade användningsvillkoren ska Användaren upphöra att använda Applikationen och Tjänsten.

18. Överförbarhet av rättigheter och skyldigheter

Tampereen Aluetaksi Oy har rätt att överföra de rättigheter och skyldigheter som gäller Applikationen helt eller delvis till ett koncernbolag, efterträdare eller den affärsverksamhet som gäller Applikationen till en köpare utan Användarens godkännande. Användare har inte rätt att till tredjepart helt eller delvis överflytta rättigheter eller skyldigheter som baseras på detta avtal.

19. Hela avtalet

Dessa användningsvillkor utgör hela avtalet som gäller användning av Applikationen och Tjänsten mellan Användare och Tampereen Aluetaksi Oy.

20. Force majeure

Tampereen Aluetaksi Oy ansvarar inte för skada som uppstått till följd av force majeure eller motsvarande orsak vilket lett till att verksamheten försvårats oskäligt mycket.